Na jakie rodzaje dzielimy faktoring i dla kogo jest to idealne wyjście?

Cieszy się on w naszym kraju coraz większą popularnością. Jest to najlepsze rozwiązanie dla podmiotów, które mają kontrahentów zwlekających z płatnościami za faktury albo są zupełnie niewypłacalni.

pieniędzy

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring polega na wykupieniu przez faktora zobowiązań od faktoranta, z tytułu oferowanych towarów albo świadczeń. Polega on na skupowaniu jedynie tych należności, jakich nie minął jeszcze okres płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, biznesmen szybko może uzyskać należność za sprzedane towary albo świadczenia. Dzięki temu zachowana jest w firmie płynność finansowa. Redukuje także ryzyko związane z nieterminowym opłacaniem zobowiązań ze strony kontrahenta. W faktoringowych transakcjach możemy wyróżnić trzech uczestników takiej transakcji. Jest to faktor, którym zwykle jest instytucja bankowa albo jednostka zajmująca się wykupowaniem wierzytelności biznesmena. Zajmuje się także pełną obsługą danej należności. Stroną transakcji faktoringowej jest także faktorant. Jest to przedsiębiorca, który swe wierzytelności przekazuje firmie faktoringowej. Uzyskuje w taki sposób szybką należność za wykonaną czynność lub sprzedany towar.

Jeśli naprawdę masz zamiar dokładniej poznać takie zagadnienie, kliknij ponadto tutaj oraz zdobądź cenne informacje (https://www.jamorski.pl/umowy-w-obrocie-gospodarczym/)! Ono niewątpliwie okaże się dla Ciebie użyteczne.

Ostatnią stroną transakcji faktoringowej jest dłużnik faktoringowy, który jest kontrahentem faktoranta. Jest on zobligowany do zapłaty ustalonej sumy za otrzymaną fakturę za nabyty produkt lub usługę.

faktoring

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring można podzielić na właściwy oraz niewłaściwy. Faktoring właściwy opiera się na wykupieniu należności handlowych faktoranta wraz z ryzykiem powiązanym z jego niewypłacalnością. Tutaj to faktor pobiera należności od dłużnika. Faktoring niewłaściwy jest to kupienie wierzytelności kupieckich jednak bez ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.

Kiedy dłużnik nie spłaci zobowiązań, obowiązek taki przechodzi na faktoranta. Będzie on musiał pokryć należność względem faktora, nie będzie z kolei robił tego wierzyciel. Przedsiębiorca będzie mógł potem na swoją rękę dochodzić swych praw względem dłużnika.